سنة سعيدة عليك بالانجليزي – Happy new year to you 2021

سنة سعيدة عليك بالانجليزي - Happy new year to you 2021
سنة سعيدة عليك بالانجليزي – Happy new year to you 2021

Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!
x